Metamorfne stijene

Metamorfne stijene nastaju preobrazbom, metamorfozom (promjenom) starijih, već postojećih stijena (i magmatskih, i sedimentnih, ali i metamorfnih stijena). Do te promjene dolazi u dubini Zemljine kore, kada se pod utjecajem povećanog tlaka, temperature, različitih otopina ili plinova mijenja mineralni sastav ili izgled stijene (tekstura). Kada se stijene mijenjaju, preobražavaju se u procesu metamorfoze, pa dolazi do rekristalizacije ili pojave škriljavosti. Taj se proces preobrazbe stijena odvija postupno, u nekoliko stupnjeva, prema kojima i razlikujemo više tipova metamorfoza. Prilikom metamorfoze stijena biva znatno promjenjena, zbivaju se mineraloške odnosno kemijske, strukturne i teksturne promjene. Kod procesa rekristalizacije dolazi do promjene veličina zrna, pa npr. od vapnenca nastaje mramor, a od pješčenjaka kvarcit itd. Kod škriljavosti koja je karakteristična za većinu metamorfnih stijena, mineralna zrna se orijentiraju okomito na smjer najvećeg tlaka. Ove stijene formiraju središnje dijelove nekih naših planina, npr. Medvednice, Papuka, Fruške gore itd.

Među važnije i zastupljenije metamorfne stijene ubrajamo mramore, kvarcite, zelene škriljavce, filite, tinjčeve škriljavce, serpentinite, gnajse i amfibolite.

Zasigurno najpoznatija metamorfna stijena je mramor – koji je, u stvari, metamorfozirani («promijenjeni») vapnenac. Naime, vapnenci se sastoje od kalcita, pa kad oni metamorfozom pretrpe rekristalizaciju, nastaje nova, metamorfna stijena - mramor. Veličina kalcitnih kristala u mramoru varira od milimetarskih do centimetarskih dimenzija. Mramor je cijenjen i kao građevna i ukrasna stijena, koja se još od antike koristi u kiparstvu, ukrašavanju ili izgradnji građevina.

Iako je primjena metamorfnih stijena donekle ograničena zbog njihove škriljavosti, one se često koriste kao ukrasni građevni kamen (npr. serpentinit, mramor), kao podloga u građevinarstvu (npr. amfibolit), ili za neke građevinske radove (npr. kvarcit). Pločasti varijeteti filita i zelenih škriljavaca ponekad se koriste i za pokrivanje krovova.

Mramor
Mramor
Zeleni škriljavac
Zeleni škriljavac
Glineni škriljavac
Glineni škriljavac
Mramor
Zeleni škriljavac
Glineni škriljavac