Ana Sokač

Ana Sokač (Kotor, Crna Gora, 1933.) hrvatska je geologinja i paleontologinja. Predavala je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, gdje je u nastavu uvela nove predmete (mikropaleontologiju, biosedimentologiju i paleoekologiju). Bila je dekanica zajedničkoga sveučilišnog studija geologije. Proučavala je faunu ostrakoda neogenskih i kvartarnih naslaga, opisivala je nove taksone te pridonijela poznavanju filogenijie posebne skupine fosila ostrakoda. Sudjelovala je u međunarodnim geološkim projektima. Bila je predsjednica Hrvatskoga geološkog društva i Saveza geoloških društava Jugoslavije. Za svoj znanstveni rad 1987. godine dobila je i Nagradu grada Zagreba.